con đường thành công

Để bán hàng hiệu quả: Hãy học cách bán như… không bán

Khi đã có các câu trả lời, giờ là lúc đưa ra những suy nghĩ của bạn. Mở đầu lời gợi ý của bạn với